Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Mk001 Forkurs i matematikk

Tid:
2 uker før høstsemester

Forkunnskaper:
1 år matematikk fra videregående skole.

Emne / Fagmål:
Målet med forkurset er å hjelpe studentene til å kunne følge undervisningen i det obligatoriske kurset Mk101 Innføring i matematikk. Det viser seg at mange studenter har svake forkunnskaper i matematikk. Dette gjør det vanskelig å følge normal studieprogresjon i første studieår. Undervisningen i Mk101 Innføring i matematikk bygger på forkunnskaper tilsvarende 2 MS / 2MY fra studieretning for allmenne og økonomiske fag. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, må sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter.

NB! Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart.

Forkurset alene må imidlertid ikke oppfattes som et tilstrekkelig middel til å skaffe seg eventuelle manglende forkunnskaper, men heller som et supplement til nødvendig selvstudium.

Emneliste:
Elementær algebra, ligninger av første og annen grad, funksjoner og grafisk fremstilling, lineære funksjoner, parabler, polynomer og rasjonale funksjoner, kurvedrøfting.

Undervisningsform:
15 t forelesning og øvelse pr. uke.

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Lærebøker fra videregående skole.
* Risnes, Martin: Matematikk med anvendelse i økonomi
Universitetsforlaget   1998   ISBN
    kapittel 1 og 2
* Sydsæter, Knut: Elementær algebra og funksjonslære
Universitetsforlaget   1993   ISBN
Tilbake