Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Mk002 Støttekurs i matematikk

Omfang:
3 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
1 år matematikk fra videregående skole.
Studenter som skal følge Mk002 bør delta på forkurset Mk001.

Emne / Fagmål:
NB! Kurset gir bare poeng dersom det tas semesteret før en tar eksamen i Mk101.
Målet med kurset er å gi studenter med svake forkunnskaper en faglig bakgrunn for å følge undervisningen i det obligatoriske kurset Mk101 Innføring i matematikk. Kurset tar sikte på å dekke sentrale deler av kurset 2MY fra videregående skole tilpasset behovene i kurset Mk101. Undervisningen bygger på forkunnskaper tilsvarende 1 år matematikk fra studieretning for allmenne og økonomiske fag. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, må sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslære før studiet starter.
Studenter som velger å følge kurset Mk002 på høsten kan ta kurset Mk101 på våren. Høgskolen gjør oppmerksom på at dette kan føre til problemer med å holde normal studieprogresjon i enkelte studium. Studenter med akseptable forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt å følge ordinær studieplan og ta kurset Mk101 i første høstsemester.


Emneliste:
Elementær algebra, ligninger av første og annen grad, funksjoner og grafisk fremstilling, lineære funksjoner, parabler, polynomer og rasjonale funksjoner, eksponential- og logaritmefunksjoner, derivasjon, maksimum og minimum, funksjonsdrøfting.

Undervisningsform:
3 t forelesning og 2 t øvelse per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Lærebøker fra videregående skole.
* Risnes, Martin: Matematikk med anvendelse i økonomi
Universitetsforlaget   1998   ISBN
Tilbake