Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Mk101 Innføring i matematikk A

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester. Kurset undervises også i vårsemesteret for studenter som på høsten følger kurset Mk002 Støttekurs i matematikk.

Forkunnskaper:
Kurset bygger på kunnskaper i matematikk tilsvarende 2 år matematikk fra studieretning for allmenne og økonomiske fag etter R94 eller 2 år matematikk fra gammel allmennfaglig studieretning (se omtale av forkurset Mk001).

Emne / Fagmål:
NB! Kurset gir ikke studiepoeng i kombinasjon med Mk105.
Kurset gir en innføring i grunnleggende emner fra matematisk analyse med særlig sikte på anvendelser i økonomi.

Emneliste:
Funksjoner, derivasjon, maksimums- og minimumsproblem, funksjoner av flere variable, partielle deriverte, implisitt derivasjon, optimering, Lagranges metode, integrasjon.

Undervisningsform:
4 t forelesning og 2 t øvelse per uke. Om våren undervises kurset med 3 t forelesning og 2 t øvelse per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Risnes, Martin: Matematikk med anvendelse i økonomi
Universitetsforlaget   1998   ISBN
Tilbake