Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Mk202 Diskret matematikk

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende 2MX eller 2MY fra studieretning allmenne, økonomiske og administrative fag (se omtale av forkurset Mk001).

Emne / Fagmål:
Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og metoder som er nyttige ved behandling av problem av kombinatorisk art. Her legges det matematiske grunnlag for en rekke kurs i datafag.

Emneliste:
Tall og tallsystemer, binær og modulær aritmetikk, logikk og mengdelære, induksjon og rekursjon, permutasjoner og kombinasjoner, grafer og trær, nettverk og algoritmer, relasjoner og boolsk algebra.

Undervisningsform:
4 t forelesning og 2 t øvelse per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Johnsonbaugh, Richard: Discrete Mathematics
Prentice Hall, 5. ed.     ISBN
    Endelig pensum oppgis ved semesterstart.
Tilbake