Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Mk261 Anvendt statistikk

Omfang:
15 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Forutsetter Mk231 og Mk332.

Emne / Fagmål:
Kurset bygger videre på den elementære innføring av statistikk og de metodene som blir gitt i kursene Mk231 og Mk332. Noen nye metoder vil bli omhandlet, samtidig vil datamaskinen være et viktig hjelpemiddel for utføring av praktiske statistiske problem.

Emneliste:
Korrelasjon, kovarians, variansanalyse, regresjonsanalyse med flere variable, ikke-parametrisk statistikk og tidsrekker. Dessuten vil en ta opp aktuelle emner som vil kunne variere litt fra gang til gang. Behov og ønsker om tema vil kunne bli tatt hensyn til.

Undervisningsform:
5 t forelesning og øvelse per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvelser på datamaskin.

Vurderingsform:
4 t slutteksamen. Bruk av deleksamener avtales med studentene ved semesterstart.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Carlson, William L., Thorne Betty: Applied statistical methods – for business, economics and the social sciences
Prentice-Hall   1997   ISBN
Tilbake