Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Pt100 Olje- og gassmarkedet

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emneliste:
Petroleums- og naturgassens historie og utvikling. Verdens olje- og gassressurser og geografisk lokalisering av disse.
Kjente reserver. OPEC. Anvendelser av ressursene, økonomisk betydning, relasjoner til andre næringer. Norges olje- og gassressurser og Norges historie på dette feltet. Norsk olje- og gasspolitikk, handelspartnere og konkurrenter. Norges forhold til EU og EØS-avtalen på dette feltet, inkludert regel- og rammeverk.


Undervisningsform:
3 timer per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglærer ved semesterstart.
Tilbake