Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Pt400 Olje- og gassteknologi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Kurset tar sikte på å gi studentene en grunnleggende innføring av viktige sider ved de naturvitenskapelige og teknologiske sidene ved olje- og gassvirksomhet.

Emneliste:
Kurset vil omfatte en enkel innføring i geologi og hvordan gass og olje dannes. De enkleste kjemiske og fysiske egenskaper ved olje og gass vil bli gjennomgått sammen med prinsipper for raffinering av olje og gass til ulike biprodukter. Videre vil det bli gitt en innføring i reservoarteknologi/reservoarsimulering. Rørledningsteknologi utgjør en viktig del av infrastrukturen og problemer knyttet til dimensjonering og kostnader av denne infrastrukturen vil bli gjennomgått samt en enkel innføring i strømning i rør. Endelig vil det bli gitt en kort innføring i ulike typer plattformer som er i bruk på norsk sokkel.

Undervisningsform:
3 timer per uke

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
     Oppgis av faglærer ved semesterstart.
Tilbake