Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Re505 Revisjon II

Omfang:
20 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Emne / Fagmål:
Gi innføring i revisjonsteori og revisjonsmetode og rammebetingelser for revisor i privat sektor.

Emneliste:
Rammebetingelser for revisor i privat sektor:
Revisjonsplikt
Valg og oppsigelse av revisor
Revisors uavhengighet
Revisors taushetsplikt
Revisors erstatningsansvar
Revisors krav på opplysninger
Sanksjoner mot revisor (herunder straffeansvar)
Kvalitetskontroll

Revisjonsteori og revisjonsmetode
Intern kontroll
- Kjennskap til interne rutiner og kontroller som grunnleggende forutsetninger for revisjonen
- Regnskapssystemet: Målsettinger, oppbygging og kontrollprosedyrer
Revisors rolle i forbindelse med intern kontroll: Lovbestemt tilsynsplikt, vurdering som ledd i planleggingen samt testing som ledd i revisjonsutførselen. Oversikt over lover og regler vedrørende næringsdrivendes oppgave- og opplysningsplikt

Vesentlighet og risikovurderinger
- Faktorer som påvirker fastsetting av henholdsvis vesentlighetsgrensen og risikonivået
- Betydning for omfanget og fordelingen av revisjonsarbeidet
- Risikomodellen

Revisjonsbevis
- Systemtester og substanskontroller
- Revisjonsmålsettingens betydning
- Kontrollretning og primær/motpostprinsippet
- Ulike typer bevis- og kvalitetvurdering

Utvalgsbasert revisjon/statistiske metoder
- Metoder og begreper
- Bruk av statistiske metoder i systemtesting og substanstesting
- Faktorer som inngår i planlegging av en stikkprøve
- Litt om vurdering av testresultater

Revisjon og IT
- Revisjon av og i et IT-miljø
- Vurdering av intern kontroll
- Bruk av IT som hjelp i revisjonsarbeidet

Revisjon og etikk
- Etiske problemer i revisjon
- Generell etisk teori

Revisors rapportering
- Rapportering til virksomheten
- Revisjonsberetningen

I metodedelen inngår revisjon av de enkelte regnskapspostene. Her legges det vekt på:
- Kjennskap til regnskapsrutinene og sammenhengen mellom regnskapspostene (salgskundefordringer, varekjøp – leverandør - gjeld osv.)
- Vurdering av faktorer som påvirker iboende og kontrollmessig risiko
- Planlegging av revisjonshandlinger som er egnet til å oppfylle de relevante målsettingene (fullstendighet, gyldighet, eksistens og tilhørighet, korrekt verdsettelse og måling, riktig presentasjon og klassifisering)

For både teori- og metodedelen forutsettes det at revisjonsstandardene legges til grunn i undervisningen, slik at studentene får et inngående kjennskap til hva som er god revisjonsskikk på det aktuelle området.


Undervisningsform:
6 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av en individuell oppgave.

Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen i vårsemesteret teller 100 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , : Revisors håndbok
Den norske Revisorforening     ISBN
* Gulden, Bror Petter: Descartes - revisjonsmetodikk : håndbok.
Den norske Revisorforening   1997   ISBN 82-7082-065-2
* Gulden, Bror Petter: Revisjon: Teori og metode
Cappelen Akademiske Forlag, siste utgave     ISBN
* Gulden, Bror Petter: Den eksterne revisor
Cappelen Akademisk Forlag, siste utgave     ISBN
Støttelitteratur:
* , :
    ISBN
    Tilleggslitteratur oppgis av faglærer.
Tilbake