Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sp301 Engelsk I - for næringslivet

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Minstekrav er engelsk fra videregående skole.

Emne / Fagmål:
Kursets er strukturert for å øke studentenes ferdighetsnivå I engelsk med spesielt fokus på kommunikasjon I et internasjonalt forrettiningsmiljø.

Emneliste:
Dagsaktuelle forretningsemner og case studies vill benyttes I diskusjoner, rollespill, presentasjoner, rapport og brevskriving som verktøy for å forbedre studentenes forståelse, vokabular, lytteferdigheter og presentasjons – og skriveferdighet. I tillegg vill det bli fokusert på grammatikk og skriftlig uttrykksteknikk. Kulturelle forskjeller som har betydning for effektive
kommunikasjon er også et viktig tema.


Undervisningsform:
3 t per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk deltagelse I gruppearbeid og forberedelse/presentasjon av grupperapport. For å kunne ta slutt eksamen må 80% av gruppearbeidene ha oppnådd ståkarakter.

Vurderingsform:
En midtsemester eksamen som telle 20% av sluttkarakteren; en 4-timers skriftlig slutteksamen som teller 80%.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Andre kilder: TV statsjoner som CNN, BBC World, CNBC og CNBC via Internett
* , :
    ISSN:
    Utvalgte artikler fra Newsweek Magazine og andre kilder vil bli brukt som diskusjonsgrunnlag i gruppearbeid.
* Tullis, Graham, Trappe, Tonya: New insight into Business
Person Ed. LTD   2001   ISBN
Tilbake