Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sp315 Norsk I - språk og kultur

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høst/vårsemester. Eksamen både høst og vår.

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Målgruppen er utenlandske studenter med noe kjennskap til engelsk som hjelpespråk.
Målet er å gjøre studenten kjent med norsk språk, både grammatikk og ordforråd. Studenten skal kunne forstå norsk dagligtale, og kunne kommunisere både muntlig og skriftlig på norsk, såvel som å lese enkle norske tekster. Det legges vekt på interkulturell læring, der studenten skal få kjennskap til grunnleggende trekk ved det norske samfunn, med utgangspunkt i egen kommune og fylkets næringsliv, geografi og natur, det norske politiske system, helse- og velferdspolitikk, og kjente sosiale og kulturelle forhold.

Emneliste:
Begynneropplæring i grunnleggende norsk grammatikk og ordforråd, med utgangspunkt i egen lærebok og arbeidsbok. I tillegg vil det bli benyttet kompendier med tekster og temaer hentet fra lokalt næringsliv, kultur og historie, samt praktiske øvelser i kommunikasjon i timene og ute i lokalmiljøet. Gjennom gruppediskusjoner over utvalgte aktuelle emner vil studenten bli kjent med viktige sider ved det norske samfunnet, med utgangspunkt i studie- og lokalmiljøet. Både lærebok og de utvalgte tekstene vil danne grunnlag for skriftlige og muntlige øvinger.

Undervisningsform:
3 t forelesning per uke, med gruppearbeid, muntlige og skriftlige øvinger.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen inkludert muntlig evaluering fra kurset.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , : Norsk-engelsk blå ordbok
Kunnskapsforlagets     ISBN
* , : Engelsk-norsk blå ordbok
Kunnskapsforlaget     ISBN
* Bjørnebek, Anne Live Løveid Rykkja, Rasa Ziburkute: Nøkkel til Norge: Introduksjonskurs i norsk for utenlandske studenter
SIU   1998   ISBN
Tilbake