Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sv100 Det norske politiske og administrative system

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Faget tar sikte på å gi en innføring i det politiske og det administrative systemets oppbygging og virkemåte.

Emneliste:
Kurset omhandler følgende emner:
- Begrep og modeller i studiet av offentlig politikk
- Historisk bakgrunn med vekt på tiden etter 1945
- Offentlige institusjoner på ulike styringsnivå (det nasjonale, det regionale og det lokale nivå), samt forholdet mellom nivåene
- Offentlige prosesser. Inntaksprosesser og politiske aktører (den demokratiske kanal, den korporative kanal, massemedia og aksjoner)
- Uttaksprosesser og den offentlige politikk (offentlige virkemidler og innholdet i offentlig politikk)
- Tilbakeføringsprosesser

Undervisningsform:
4 t forelesning + 2 t gruppearbeid per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innleveringsoppgave som må være bestått før eksamen.

Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Ytterligere litteratur oppgis av faglærer.
* Rønning, R.: Vårt politiske Norge
Fagbokforlaget   2001   ISBN
    Ved nyere utgivelser sil siste utgave bli benyttet
* Christensen, T, Egeberg, M, Larsen, H.O., Lægreid, P. og Roness, P.G.: Forvaltning og poltikk
Universitetsforlaget   2002   ISBN
Tilbake