Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sv120 Politisk teori, tilnærmingsmåter og grunnlagsproblemer

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Formålet med kurset er å gi en innføring i samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblem og tilnærmingsmåter, og politisk filosofi. Utvikling av evnen til å tenke kritisk og analytisk omkring samfunnspolitiske problemstillinger er en sentral målsetting i kurset.

Emneliste:
Følgende tema blir tatt opp:
- Innføring i sentrale tilnærmingsmåter/modeller til forståelse av politiske strukturer og prosesser
- Politisk filosofi
- Nyere demokratiteori


Undervisningsform:
4 t forelesning og 2 t gruppearbeid per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innleveringsoppgave som må være bestått før eksamen.

Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Ytterligere litteratur oppgis av faglærer.
* Heywood, A.: Political Ideologies
  1998   ISBN
* Held, D.: Models of democracy
Polity Press, 2. ed.   1996   ISBN
    Oversatt til svensk: Demokratimodeller. - Göteborg: Daidalos, 1996
Tilbake