Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sv112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høst- og vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi en innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og de forutsetninger som ligger til grunn for disse. Siktemålet er å gi studentene forståelse for vitenskapelige arbeidsmåter som grunnlag for arbeidet med samfunnsvitenskapelige fag.

Emneliste:
Kurset omhandler følgende emner:
- Problemformulering og undersøkelsesopplegg
- Innsamling og analyse av empirisk materiale
- Statistisk analyseprogram - bruk av programpakken NSD-stat. med innlevering av obligatorisk oppgave
- Samfunnsforskning og verdier

Undervisningsform:
2 t forelesning og 2 t gruppearbeid per uke.

Obligatoriske krav:
I høstsemesteret inngår et obligatorisk prosjektarbeid. I vårsemesteret inngår en obligatorisk NSD-stat oppgave.

Vurderingsform:
Det blir gitt tre delkarakterer. Høstens prosjektoppgave teller som deleksamener med 20 % og vårens NSD-stat oppgave teller med 40 % av endelig karakter. Kurset avsluttes med en 4-timers skoleeksamen som teller 40 % av endelig karakter.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Ytterligere litteratur oppgis av faglærer.
* Jacobsen, D. I.: Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Høyskoleforlaget   2000   ISBN
    Ved nyere utgivelser vil siste utgave bli benyttet
Tilbake