Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sø110 Makroøkonomi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle, men må beherske derivasjon, enkel algebra og grafisk fremstilling.

Emne / Fagmål:
Kurset har som formål å gi en innføring i viktige makroøkonomiske emner og å oppøve evnen til systematisk analyse av økonomiske problemstillinger gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller. Makroøkonomien omhandler økonomien som helhet. Det legges vekt på å drøfte hvordan myndighetene kan innvirke på aktiviteten i økonomien gjennom sin økonomiske politikk.

Emneliste:
Kurset omhandler følgende emner:
- Oppvarming
- Oversikt over makroøkonomien
- Konkurrerende økonomiske teorier
- Nasjonalregnskap
- Aggregert tilbud og aggregert etterspørsel: AE-AT-modellen
- Penger og pengepolitikk
- Finans- og pengepolitikk: ISLM-modellen
- Utenrikshandel, kapitalbevegelser og valuta
- Inflasjon og arbeidsledighet

Undervisningsform:
3 t per uke. Sentrale deler av pensum gjennomgås i forelesningsform.

Obligatoriske krav:
Forelesningene kompletteres med gruppeøvelser hvorav 4 er obligatoriske med innlevering. Obligatoriske øvinger må være godkjent senest 1 uke før avsluttende eksamen.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakter.

Obligatorisk litteratur:
* Dedekam jr., Anders: Makroøkonomi.
Gyldendal Akademiske, 3. utgave, 2. opplag   2000   ISBN
    Kapittel 2 og kapittel 12 er støttelitteratur
Støttelitteratur:
* Mankiw, N. Gregory: Macroeconomics
Worth Publisher, 4. ed.   2000   ISBN
* Ivar Bredesen, Anders Dedekam jr: Hjelper til makroøkonomi
Gyldendal Akademiske, 2. utgave, 2. opplag   2000   ISBN
Tilbake