Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sø210 Mikroøkonomi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle, men må beherske derivasjon, enkel algebras og grafisk fremstilling.

Emne / Fagmål:
Formålet er å innføre studentene i viktige mikroøkonomiske emner og å oppøve evnen til systematisk analyse av økonomiske problemstillinger gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller.
Mikroøkonomien omhandler de enkelte bestanddeler i den private delen av økonomien som konsumenter, produsenter og enkeltmarkeder. Det blir lagt vekt på å lære studentene å formulere og løse mikroøkonomiske problemstillinger grafisk og matematisk gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller. Det legges også vekt på å drøfte hvordan myndighetene kan innvirke på aktiviteten i økonomien gjennom sin økonomiske politikk.

Emneliste:
Kurset omhandler følgende emner:
- Oversikt over mikroøkonomien
- Konsumentenes tilpasning. Konsum og etterspørsel
- Produsentenes tilpasning. Produksjon og tilbud
- Markedsteori. Markedssvikt
- Offentlige inngrep i markedet

Undervisningsform:
3 t per uke. Sentrale deler av pensum gjennomgås i forelesningsform.

Obligatoriske krav:
Forelesningene kompletteres med gruppeøvelser hvorav 4 er obligatoriske med innlevering. Obligatoriske øvinger må være godkjent senest 1 uke før avsluttende eksamen.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* Dedekam jr., Anders: Mikroøkonomi
Fagbokforlaget, 1. utgave   2002   ISBN
Støttelitteratur:
* Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld: Microeconomics
Prentice Hall International, 5. ed.   2001   ISBN
* Mankiw, N. Gregory: Principles of Economics
Hartcourt College Publishers, 2. ed.   2001   ISBN
    Dette er antagelig verdens beste innføringsbok I økonomi, inneholder også makroøkonomi
* Dedekam jr., Anders: Mattehjelperen i mikroøkonomi
Pplaus forlag   1989   ISBN
* Dedekam jr., Anders: Hjelper til mikroøkonomi
Pplaus forlag   1993   ISBN
Tilbake