Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sø420 Miljø- og ressursøkonomi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Obligatoriske fag i samfunnsøkonomi fra øk.adm. eller transportøkonomi- og logistikkstudiet.

Emne / Fagmål:
Gi studentene innsikt i hvordan en kan anvende økonomisk teori i analysen av miljøproblemer.

Emneliste:
Sentrale problemstillinger som blir behandlet er:
- Virkemidler til bruk mot utslipp av miljøfarlige stoffer
- Eksterne effekter/kostnader
- Konflikt mellom hensynet til miljøvern og hensynet til økonomisk vekst
- Analysemetoder brukt i miljøøkonomien
- Begrepet ”bærekraftig utvikling” (oppfølging av Bruntlandkommisjonen)

Undervisningsform:
3 t pr. uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av individuell oppgave og obligatorisk innlevering av gruppeoppgave som skal presenteres muntlig. Obligatoriske øvinger må være godkjent senest 1 uke før avsluttende eksamen.

Vurderingsform:
Obligatorisk individuell oppgave teller 20 prosent av sluttkarakteren. Obligatorisk gruppe-oppgave presenteres muntlig. Gruppeoppgaven og muntlig presentasjon teller til sammen 20 prosent av sluttkarakteren. 3 t skriftlig eksamen ved semesterslutt teller 60 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Pensum blir vurdert omlagt til engelsk. Melder det seg på utenlandske studenter, går kurset på engelsk.
Tilbake