Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr210 Transport- og lagerteknologi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Formål med kurset er å gi studentene en innsikt i transportteknologi som en forutsetning for sikker og effektiv transport av personer og gods.

Emneliste:
- Enhetslaster og håndtering
- Emballasjelogistikk
- Lagerstyring
- Eksterne transportmidler for gods- og persontransport (bil, jernbane, skip, fly)
- Transport og miljø

Undervisningsform:
3 t forelesninger og øvinger pr uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av oppgave.

Vurderingsform:
3 t skriftlig slutteksamen teller 80 prosent. Obligatorisk oppgave teller 20 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Diverse utdelt materiale.
* Statens vegvesen, Vegdirektoratet: ”Hvor mye kan du laste? Hvor kan du kjøre?”
siste utgave     ISBN
* Foss, Bjørn, Helge Virum: Transportlogistikk
Gyldendal yrkesopplæring   2000   ISBN
Tilbake