Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr310 Transportøkonomi

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Sø210 Mikroøkonomi.

Emne / Fagmål:
Gi en grundig innføring i etterspørsels- og tilbudssammenhengene i ulike deler av transportnæringen, såvel gods- som persontransport. Skape forståelse for analysemetoder som kan nyttes i studier og prognoser av etterspørsels- og kostnadsforhold i transportsektoren. Behandle samfunnsøkonomiske prinsipper for prissetting av transporttjenester, herunder prisdiskriminering og trafikktopp- og kapasitetsprising. Gi en innføring i bruk av kostnads/nytteanalyser ved valg av transportprosjekter.

Undervisningsform:
4 t forelesning pr. uke. Obligatoriske innleveringer av oppgaver.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av individuell oppgave og obligatorisk innlevering av gruppeoppgave som skal presenteres muntlig. Obligatoriske øvinger må være godkjent senest 1 uke før avsluttende eksamen.

Vurderingsform:
Obligatorisk individuell oppgave teller 20 prosent av sluttkarakteren. Obligatorisk gruppe-oppgave presenteres muntlig. Gruppeoppgaven og muntlig presentasjon teller til sammen 20 prosent av sluttkarakteren. 3 t skriftlig eksamen ved semesterslutt teller 60 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Diverse utdelt materiale.
* Oum, Tae Hoon: Transport Economics: Selected Readings
Harwood Academic Publishers   1997   ISBN
* Grøvdal, Anker, Harald M. Hjelle: Innføring i Transportøkonomi
Fagbokforlaget   1998   ISBN
Tilbake