Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr410 Kollektivtransport

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Obligatorisk fag første 4 semester ved grunnstudiet i transportøkonomi og logistikk

Emne / Fagmål:
Kurset har som siktemål å gi studentene innsikt i og forståelse for sentrale problemstillinger og avveininger innenfor drift og planlegging av kollektivtransport.

Emneliste:
Første del av kurset tar opp problemstillinger knyttet til drift av kollektivselskap såsom vogn-, mannskaps- og turnusplanlegging. I den sammenheng legges det vekt på anvendelse av IT-verktøy. I kursets andre del behandles utforming av rutenettverk og fastlegging av rutetider. I tredje del av kurset tar opp forholdet mellom kollektivselskap og offentlige myndigheter, herunder anbud, incitaments- og kvalitetskontrakter.

Undervisningsform:
4 t forelesning pr. uke. Innlevering av obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av oppgave.

Vurderingsform:
3 t skriftlig slutteksamen teller 80 prosent. Obligatorisk oppgave teller 20 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* Stangeby, Ingunn, Norheim, Bård: Fakta om kollektivtransport
TØI-rapport ; 307/95   1995   ISSN:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling, HSM.
* Sunde, Øyvind: Kompendium i Tr410
HSM   1999   ISBN
Tilbake