Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr440 Samferdselsplanlegging

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Kunnskap tilsvarende obligatoriske fag første 3 semester på det 3-årige studiet i transportøkonomi og logistikk.

Emne / Fagmål:
Kurset behandler den offentlige transportplanlegging, især på kommune- og fylkesnivå. Kurset, som er metoderettet, skal gi innsikt i:
- generell fremgangsmåte for transportplanlegging
- prinsipper for utforming av transportplaner
- modeller brukt i transportplanlegging

Emneliste:
Et generelt skjema for transportplanlegging. Prinsipper for utforming av transportplaner for ulike deler av transportsektoren. Forhold som påvirker transportetterspørselen og metoder for å forutsi denne. Metoder for å forutsi konsekvenser av alternative planutforminger med henblikk på forhold som reisetid, støy, forurensning, ulykker og kollektivtrafikkens driftskostnader. Metoder for sammenligning av alternative transportplaner. Det vil bli lagt vekt på å benytte minst ett av de vanligste EDB-baserte planverktøyene i praktiske øvinger og som grunnlag for obligatorisk(e) øving(er).

Undervisningsform:
4 t forelesning. Innlevering av obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av individuell oppgave og obligatorisk innlevering av gruppeoppgave som skal presenteres muntlig.

Vurderingsform:
Obligatorisk individuell oppgave teller 20 prosent av sluttkarakteren. Obligatorisk gruppe-oppgave presenteres muntlig. Gruppeoppgaven og muntlig presentasjon teller til sammen 20 prosent av sluttkarakteren. 3 t skriftlig eksamen ved semesterslutt teller 60 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* Rekdal, Jens: Transportmodeller for helhetlig samferdselsplanlegging
TØI notat ; 1126/1999   1999   ISSN:
* Stangeby, Ingunn, Norheim, Bård: Fakta om kollektivtransport
TØI-rapport ; 307/95   1995   ISSN:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling. Høgskolen i Molde. Diverse utdelt materiale
Tilbake