Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr490 Utplassering i bedrift

Omfang:
30 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester. NB! Utvidet semesterlengde: Studentene må være hos arbeidsgiver fra semesterstart til og med juni måned.

Forkunnskaper:
Gjennomført 1.-3. semester på grunnstudiet i Transportøkonomi og logistikk.

Emne / Fagmål:
Å gi generell arbeidserfaring og konkret bransjeerfaring til studentene, samt å gi praktisk trening i analyse av problemstillinger som er relevante for næringen.

Emneliste:
Arbeidstiden skal være tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Arbeidstiden skal deles likt mellom arbeid med den konkrete analysen, og typisk arbeid i bedriften. Studentens arbeid skal tilrettelegges slik at man får bredest mulig innsikt i bedriftens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål.
Det skrives en kontrakt med bedriften som sikrer en ansvarlig veileder ved bedriften og en ansvarlig veileder fra høgskolen.

Undervisningsform:
Veiledning fra ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder ved høgskolen. NB! På grunn av begrenset antall praksisplasser praktiseres adgangsbegrensning til kurset. Nærmere prosedyrer for tildeling av plasser kunngjøres av studieleder.

Obligatoriske krav:
Studenten skal benytte 50 prosent av arbeidstiden til å utføre ordinære arbeidsoppgaver i bedrift/etat. Den resterende tiden benyttes til å skrive en utredning.

Vurderingsform:
Skriftlig utredningsoppgave på oppdrag fra arbeidsgiver. Oppgaven skal presenteres muntlig for arbeidsgiver og veileder. Skriftlig utredning teller 100 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Tilbake