Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr500 Europeisk transportpolitikk

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester. Oppstart primo februar.

Forkunnskaper:
Det kreves bestått 2-årig studium i øk./adm eller første 3 semestre i grunnstudiet i transportøkonomi og logistikk. Det er en fordel med forkunnskaper tilsvarende Tr310 Transportøkonomi.

Emne / Fagmål:
Kurset tar sikte på å gi innsikt i europeisk transportpolitikk med hovedvekt på EUs transportpolitikk.

Emneliste:
Hovedlinjer i europeisk transportpolitikk med vekt på transeuropeiske nettverk (TEN) og EUs transportpolitiske dokumenter. Kurset dekker både passasjer og godstransport innenfor de ulike transportformer. Infrastrukturspørsmål, miljøspørsmål, avgifts- og prispolitikk og virkninger for Norge diskuteres.

Undervisningsform:
3 t forelesning pr. uke. Dersom det melder seg utenlandske studenter til kurset, gis forelesningene på engelsk.

Obligatoriske krav:
Innlevering av obligatorisk individuell oppgave og obligatorisk innlevering av gruppeoppgave som skal presenteres muntlig.

Vurderingsform:
Individuell oppgave teller 20 prosent av sluttkarakteren. Gruppe-oppgave presenteres muntlig. Gruppeoppgaven og muntlig presentasjon teller til sammen 20 prosent av sluttkarakteren. 4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt teller 60 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* Nijkamp, Peter: Missing Transport Networks in Europe
Avebury Pub   1994   ISBN
* , :
    ISBN
    Pensum er under revisjon.
* , :
    ISBN
    EUs transportpolitiske dokumenter (green and white papers) innen kollektivtrafikk, avgiftspolitikk og transportnettverk.
Tilbake