Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr520 Internasjonale transporter og distribusjon

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Det kreves bestått 2-årig øk/adm eller fullført første 2 år av bachelorstudiet i transportøkonomi og logistikk, og kjennskap til logistikk tilsvarende kurset Lo300 Innføring i Logistikk.

Emne / Fagmål:
Kurset tar sikte på å gi en innføring i viktige aspekt som har betydning for internasjonal logistikk, herunder sjørett, enkel handelsteori, leveringsbetingelser og varestrømmer.

Emneliste:
Kurset dekker følgende emner:
- Internasjonale varestrømmer
- Myndigheters interesse for internasjonal logistikk
- Transportmidler
- Introduksjon til handelsteori: Ricardian-modellen
- Introduksjon til sjørett: ansvar for godsskader
- Leverings- og betalingsbetingelser
- Dokumentasjon og forsikring i internasjonal transport

Undervisningsform:
3 t forelesninger og øvinger pr. uke. Dersom det melder seg utenlandske studenter til kurset, gis forelesningene på engelsk.

Obligatoriske krav:
Studentene skal skrive en caseoppgave.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen teller 100 prosent.

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Eventuelt utdelt materiale.
* Krugman, P.R., Obstfeld: International economics. Theory and Policy
    ISBN
    Kapittel 2
* Falkanger, : Introduction to Maritime Law
    ISBN
    utvalgte sider
* Wood, Donald F: International logistics
Chapman & Hall   1995   ISBN
Tilbake