Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr530 Konsekvensanalyser

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Kunnskaper tilsvarende Tr310 Transportøkonomi og Sø210 Mikroøkonomi.
Kunnskaper tilsvarende Sø300 Offentlig økonomi er også en fordel.

Emne / Fagmål:
Å gi kunnskaper innen anvendelsen av samfunnsøkonomisk velferdsteori på transportøkonomiske analyser, samt å gi ferdigheter innen prosjektarbeid knyttet til transportøkonomiske problemstillinger.

Emneliste:
Kurset konsentreres om prinsipper for konsekvensanalyser knyttet til samferdsel. De ulike elementene i transportsektorens konsekvensutredninger gis stor plass med hovedvekt på nytte-kostnadsanalyser og deltemaer under dette som verdsetting av tidsgevinster, miljø- og helseeffekter. Innholdet tilegnes gjennom forelesninger og et obligatorisk prosjektarbeid knyttet til et case.

Undervisningsform:
2 t forelesning pr. uke + 2 t caseveiledning. Dersom det melder seg utenlandske studenter til kurset, gis forelesningene på engelsk. Studentene skal skrive en caseoppgave.

Obligatoriske krav:
Ingen utover tilegnelse av pensum.

Vurderingsform:
Caseoppgave teller 50 % av sluttkarakteren. Frist for innlevering av case: 1 uke før eksamensdato. 3 t skriftlig slutteksamen teller 50 prosent.

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Lærebok kunngjøres senere. Artikkelsamling og utdelt materiale.
Tilbake