Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr560 Transportmodeller

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemesteret

Forkunnskaper:
Tr310 Transportøkonomi

Emne / Fagmål:
Å gi en grunnleggende forståelse for hvordan trafikk genereres og fordeles i transportnettverk.

Emneliste:
Tema som berøres:
-Transportnettverk
-Turmatriser
-4-trinns metodikk
-Modeller for diskrete valg
-Trafikklikevekt
-Prognoser
Det vil bli lagt vekt på praktisk anvendelse av IT-verktøy.


Undervisningsform:
2 t forelesning per uke. Innlevering av obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske krav:
2 t forelesning per uke. Innlevering av obligatoriske oppgaver.
Arbeidskrav: Obligatorisk innlevering av individuell oppgave og obligatorisk innlevering av gruppeoppgave som skal presenteres muntlig. Obligatoriske øvinger må være godkjent senest 1 uke før avsluttende eksamen.

Vurderingsform:
Individuell oppgave teller 20 prosent av sluttkarakteren. Gruppeoppgave presenteres muntlig. Gruppeoppgaven og muntlig presentasjon teller til sammen 20 prosent av sluttkarakteren. 3 t skriftlig eksamen ved semesterslutt teller 60 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , : EMME/2 User manual
    ISBN
    Kapittel 1-13. Handouts
* Rekdal, Jens: Transportmodeller for helhetlig samferdselsplanlegging
TØI notat ; 1126/1999   1999   ISSN:
Tilbake