Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr610 Godstransport

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Obligatoriske fag første 5 semester i det 3-årige studiet i transportøkonomi og logistikk

Emne / Fagmål:
Kurset har som siktemål å gi studentene innsikt i og forståelse for sentrale problemstillinger og avveininger innenfor planlegging og drift av godstransport.

Emneliste:
Kurset har hovedfokus på de utfordringer transportørene står overfor når det gjelder å utforme transportopplegg som imøtekommer transportbrukernes behov. Det legges særlig vekt på samlasting og intermodalitet hvor det blir hvor det blir sentralt for samlasteren å optimalisere transportkjeden som helhet. Det innebærer en helhetlig planlegging av aktiviteter som innhenting, omlasting, terminalbehandling og utkjøring av godset i tillegg til selve hovedtransportene. Kurset tar også opp fraktrett og annet sentralt regelverk, f.eks. kjøre- og hviletidsbestemmelser, transport av farlig gods og lignende

Undervisningsform:
3 t. forelesning pr. uke. Innlevering av obligatoriske oppgaver

Obligatoriske krav:
Innlevering av oppgave.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen teller 80 prosent. Oppgaven teller 20 prosent av sluttkarakteren

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Diverse artikler og handouts.
Tilbake