Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr650 Prosjektoppgave

Omfang:
18 Studiepoeng

Tid:
Vårsemesteret

Forkunnskaper:
Bare kandidater som har bestått minimum 120 studiepoeng i det 3-årige bachelorstudiet i transportøkonomi og logistikk kan skrive prosjektoppgave.

Emne / Fagmål:
Formålet med prosjektoppgaven er først og fremst å gi trening i selvstendig prosjektorientert arbeid knyttet til problemstillinger som er sentrale i grunnstudiet i transportøkonomi og logistikk. Arbeidsformen vil ligge nær opp til det studentene vil møte i arbeidslivet.

Emneliste:
Tema velges relativt fritt av kandidaten, men skal være knyttet til problemstillinger innen transportøkonomi eller logistikk, og det skal være godkjent av studieleder før detaljarbeidet iverksettes. De fleste studentene skriver oppgaven i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal inneholde teori knyttet til de fagområdene som inngår i grunnstudiet eller anvendelser av denne.

Undervisningsform:
Det blir utpekt en veileder for oppgaven etter at kandidatene har levert disposisjon innen 1. desember. Innleveringsfrist er 1. juni.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av prosjektoppgave.

Vurderingsform:
Prosjektoppgave teller 100 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Tilbake