Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr815 Internasjonal skipsfart

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester. Oppstart primo februar.

Forkunnskaper:
Ingen spesielle, men det er en fordel med forkunnskaper tilsvarende Tr310 Transportøkonomi og Lo110 Introduksjon til logistikk og transportøkonomi.

Emne / Fagmål:
Å gi en introduksjon til analyse av internasjonale skipsfartsmarkeder og strategisk ledelse av skipsfart. Dessuten er formålet å gi studentene en grunnleggende forståelse av de politiske rammebetingelsene skipsfarten opererer under. Gjennom den obligatoriske innleveringsoppgaven skal studentene få øvelse i selvstendig analyse av en problemstilling knyttet til internasjonal skipsfart.

Emneliste:
Skipsfartsmarkeder. Trampfart og linjekonferanser. Godsmarkedet for bulk og containere. Ulike markedsbehov og tekniske og organisatoriske løsninger. Rollefordelingen mellom utskipere og vareavsendere (shippers and consignors). Skipsfartslovgivning og internasjonal skipsfartspolitikk. Effektivitet og lønnsomhet i skipsfartsmarkedene. Internasjonale prosedyrer og kontraktsvilkår. Skipsregistre, bekvemmelighetsflagg og klassifiseringsordninger. Skipsfart og miljø. Aktuelle problemstillinger i internasjonal skipsfart.

Undervisningsform:
3 t forelesning pr. uke + 2 t oppgaveseminar. Dersom det melder seg utenlandske studenter til kurset, vil forelesningene bli gitt på engelsk.

Obligatoriske krav:
Ingen utover tilegnelse av pensum.

Vurderingsform:
Caseoppgave teller 50% av sluttkarakteren. Frist for innlevering av case: 1 uke før eksamensdato. 3 t skriftlig slutteksamen teller 50 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling
* McConville, James: Economics of Maritime Transport. Theory and Practice
Witherby Publishers   1999   ISBN
* Stopford, Martin: Maritime Economics
Routledge, 2. ed.   1997   ISBN
Tilbake