Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ad105 Stats- og kommunalkunnskap

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Faget tar sikte på å gi en innføring i det politiske og det administrative systemets oppbygging og virkemåte.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Tilnærmingsmåter i studiet av offentlig politikk
-Historisk bakgrunn med vekt på tiden etter 1945
-Offentlige institusjoner på de ulike styringsnivå (det nasjonale, det regionale og det lokale nivå), samt forholdet mellom nivåene.
-Gjennomgåelse av institusjonenes oppbygging, virkemåte og medvirkning i den politiske beslutningsprosess

Undervisningsform:
Gjennomsnittlig 3 t forelesning per uke + 2 t gruppearbeid annenhver uke. Kurset blir samkjørt med kurset Sv100.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Ytterlige litteratur oppgis av faglærer.
* Rønning, Rolf: Vårt politiske Norge
Fagbokforlaget   2001   ISBN
Tilbake