Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Pt600 Prosjektoppgave

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemesteret

Forkunnskaper:
Bare kandidater som har bestått minimum 120 studiepoeng i det 3-årige bachelorstudiet i petroleumslogistikk kan skrive prosjektoppgave.

Emne / Fagmål:
Formålet med prosjektoppgaven er først og fremst å gi trening i selvstendig prosjektorientert arbeid knyttet til problemstillinger som er sentrale i Bachelorstudiet i petroleumslogistikk. Arbeidsformen vil ligge nær opp til det studentene vil møte i arbeidslivet.

Emneliste:
Tema velges relativt fritt av kandidaten, men skal være knyttet til problemstillinger innen logistikk, og det skal være godkjent av studieleder før detaljarbeidet iverksettes. De fleste studentene skriver oppgaven i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal inneholde teori knyttet til de fagområdene som inngår i grunnstudiet eller anvendelser av denne.

Undervisningsform:
Det blir utpekt en veileder for oppgaven etter at kandidatene har levert disposisjon innen 1. desember. Innleveringsfrist er 1. juni.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av prosjektoppgave.

Vurderingsform:
Prosjektoppgave teller 100 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Tilbake