Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø 205 Avansert bruk av regneark

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemesteret

Forkunnskaper:
In102 Innføring i informasjonsteknologi

Emne / Fagmål:
Kurset er en videreføring av basiskunnskapene for In 102 Innføring i informasjonsteknologi. En stor del av kurset tar for seg avansert bruk av regneark. Også makroprogrammering i Exel vil bli gjennomgått. Likeså vil bruk av databaser i regneark være tema. Publiering av aktive regneark på internett og aktive internettsider vil også bli behandlet.

Kurset legger opp til praktisk bruk av regneark som verktøy, og det vil derfor være en eller flere større oppgaver som studentene må løse.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Regneark og makroprogrammering
-Datapubliering og datamodellering
-Publiering av aktive netsider

Undervisningsform:
3 timer forelesning pr uke.

Obligatoriske krav:
For å gå opp tileksamen kreves det at obligatoriske oppgaver er godkjent.

Vurderingsform:
4 t. avsluttende skriftlig eksamen som teller 100%.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer.

Obligatorisk litteratur:
* Fuglseth, Anna Mette: PC bruk 2 for høyskoler og universiteter. 3.utgave.
Fagbokforlaget     ISBN
Tilbake