Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ad505 Kunnskap og organisasjonslæring

Omfang:
15 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Det kreves grunnutdanning av minst to års varighet innen økonomi, samfunnsfag, helsefag eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
Kurset tar sikte på å gi innsikt i teorier om kunnskap med spesielt fokus på den betydning kunnskap har for utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer i arbeids- og samfunnsliv.

Emneliste:
Forhold rundt kunnskapsorganisasjoner og et samfunn som i stadig større grad baserer seg på formalisert kunnskap står sentralt i kurset. Viktige områder i denne sammenhengen blir spørsmålet om forholdet mellom informasjon/informasjonsteknologi og kunnskap/kunnskapsorganisasjoner og kunnskapens betydning for nye produksjons- og av ledelsesformer. Organisering og ledelse av lærings- og kunnskapsutviklingsprosesser i organisasjoner blir tatt opp i siste del av kurset.

Undervisningsform:
5 t forelesning per uke. Det blir lagt vekt på aktiv studentmedvirkning gjennom gruppearbeid og gjennomgang og drøfting i plenum.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
6 t. skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglærer.
Tilbake