Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ad602 Kunnskapsflyt i regional utvikling

Omfang:
15 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Det kreves grunnutdanning av minst to års varighet innen økonomi, samfunnsfag, helsefag eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi innsikt i historiske og kulturelle perspektiver på regional næringsutvikling. Det vil belyse hvordan regionalt næringslivs evne til å møte utfordringer i en stadig mer internasjonalisert økonomi har vært påvirket av skiftende næringspolitiske rammebetingelser, tradisjoner og næringskulturer. Et viktig tema er hvordan næringslivet har vært i stand til å utnytte en stadig mer kunnskapsbasert økonomi og forene lokal kunnskap med en voksende formell kunnskap. Kurset vil derfor sette søkelys på næringslivsledernes rolle for spredning av kunnskap mellom regionale aktører, og i hvilken grad kulturer og institusjoner som er vokst fram historisk fremmer eller hemmer slike prosesser.

Undervisningsform:
5 t forelesning og gruppearbeid per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglærer.
Tilbake