Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ad615 Entreprenørskap, innovasjon og teknologi

Omfang:
15 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Det kreves grunnutdanning av minst to års varighet innen økonomi, samfunnsfag, helsefag el.

Emne / Fagmål:
Dette kurset er for studenter som er interessert i å forstå hva det er som skaper fornyelse i samfunnet og som i nåværende eller framtidige jobber ønsker å arbeide med fornyelsesprosesser. Arbeidslivet er i dag sterkt preget av krav om fornyelse, og det skal godt gjøres å ikke få nytte av kunnskaper om hvordan fornyelse skapes eller hindres i organisasjoner.
Innovasjon kan vi forstå som fornyelse, og i dagens samfunn er etterspørselen etter innovasjon stor. Hvordan skapes nye produkter, teknologier, bedrifter og løsninger i organisasjoner? Hva skal til for at bedrifter og organisasjoner ikke stivner, men tvert imot viser evne til å skape nyheter og tilpasse seg nye situasjoner? Mange roper på større kreativitet og på entreprenører og entreprenørmiljø. Men hva er kreativitet og entreprenørskap? Hvordan kan bedrifter og organisasjoner skape innovasjoner? Og hvordan kan myndighetene stimulere til kreativitet og innovasjoner i samfunnet?
En sentral side ved dagens samfunn og organisasjoner er det vi kaller teknologier, og de fleste av oss er klar over hvordan ikke minst informasjons- og kommunikasjonsteknologien har ført til krav om endringer og innovasjon. Men hva er egentlig teknologi? Hvordan påvirker den oss og våre organisasjoner? Er teknologi noe organisasjoner skaper, eller er det først og fremst noe de må tilpasse seg eller kan bruke? Gjør teknologien oss mer kreative og innovative, eller kan den bedre forstås som en kraft som styrer utviklingen i bestemte heldige eller uheldige retninger?

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Kreativitet
-Entreprenørskap
-Ledelse av endringsprosesser
-Innovasjon i organisasjoner
-Teknologi og samfunn
-Innovasjonspolitikk


Undervisningsform:
5-6 t forelesning, gruppearbeid per uke. Bedriftsbesøk. Det blir lagt vekt på aktiv studentdeltaking i plenum.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Pensum oppgis av faglærer ved semesterstart.
Tilbake