Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø101 Innføring i investeringsanalyse

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Gjøre studentene kjent med de delene i bedriftsøkonomien som kalles investeringsanalyse og prosjektanalyse. Kurset legger vekt på å vise hvordan beslutningsteori og verdivurderingsmetoder i samarbeid er nyttig når investering- og finansieringsbeslutninger skal fattes i praksis.

Emneliste:
Kurset starter med en gjennomgang av begreper. Når begrepene er på plass kan en grovvurdering av prosjekter foretas. Deretter vil en detaljert analyse av investeringsbeslutningene ved bruk av teoretisk korrekte evalueringsmetoder bli gjennomført. En vurdering av usikkerhet i slike analyser belyses, samtidig som praktiske anvendelser studeres. Kurset vil kort dekke finansiering av investeringer ved bruk av gjeld og/eller egenkapital. Dessuten vil følgende spørsmål bli forsøkt besvart: Hva er de vanligste egenskaper og kjennetegn ved gjeld og egenkapital? Hvilken påvirkning vil valget av finansiering (gjeld vs. egenkapital) ha for risiko/usikkerhet i prosjekter?

Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Bøhren, Øyvind, Per Ivar Gjærum: Prosjektanalyse
Skarvet forlag 2. utgave   1999   ISBN
Tilbake