Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle.

Emne / Fagmål:
En tar sikte på å gi studentene innsikt i og en forståelse av de mest sentrale avgjørelsesproblem i bedriftene.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Kostnadsteori
-Etterspørselsteori
-Markedstilpassing
-Prissetting
-Valg av produkt og produktsammensetning
-Kapitalstyring/lønnsomhet


Undervisningsform:
3 t forelesning per uke med innlevering av obligatoriske gruppeøvelser.

Obligatoriske krav:
4 av 5 obligatoriske gruppeøvinger må være godkjent senest en uke før eksamensdato.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen som teller 100 %.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Boye, K.: Kostnads- og inntektsanalyse
    ISBN
    Pensum blir vurdert, Kan bli nyeste utgave av denne.
Tilbake