Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø200 Finansregnskap med analyse

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Bø001 Forkurs i regnskap og Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi.

Emne / Fagmål:
Finansregnskapet kalles også for årsregnskapet eller det offisielle regnskapet. Praksisfeltet i finansregnskap deles inn i produsentene og brukerne. I dette kurset fokuserer vi på brukersiden – regnskapsleseren. Vi ser derfor bort fra mange detaljer som produsentene av årsregnskapet må forholde seg til og konsentrerer oss isteden om den overordnede forståelsen. De mest sentrale postene i regnskapet gjennomgås og overordnet fokus er på forskjellen mellom resultat og kontantstrøm. Kurset starter med en gjennomgang av de mange brukerne av regnskapet og ulike beslutningstyper der regnskapet spiller en viktig rolle. Vi ser på de kvalitetskravene som må stilles til årsregnskapet for at det skal kunne gi beslutningsrelevant informasjon. I siste del av kurset kobler vi igjen brukerne og deres informasjonsbehov sammen i ulike typer regnskapsanalyse.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Finansregnskapet i perspektiv
-Grunnleggende regnskapsforståelse – resultat og balanse
-Grunnleggende regnskapsprinsipper og vurderingsregler
-Sentrale regnskapsmessige måleproblemer
-Regnskapsanalyse
-Verdivurdering av selskaper basert på finansregnskapet


Undervisningsform:
3 t forelesning per uke med gjennomgang av gruppeøvelser.

Obligatoriske krav:
For å gå opp til eksamen kreves det at eksamen i kurset Bø001 Forkurs i regnskaper bestått.

Vurderingsform:
4 t avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 %.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Litteraturen fra forkunnskapene.
* Harald N. Fladstad, Andre Tofteland: Finansregnskap og analyse. Oppgavesamling med løsninger og veiledninger
3. utgave     ISBN
* Kinserdal, Arne: Finansregnskap med analyse
12. utgave     ISBN
Tilbake