Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø340 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Grunnleggende regnskap

Emne / Fagmål:
Gi en innføring i kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering. Studenten skal kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor kommunale og statlige regnskap med utgangspunkt i gjeldende lov- og forskriftsverk, veiledninger og regnskapsstandarder.

Emneliste:
Fylkeskommunal og kommunal regnskapsføring og rapportering:
-Kort innføring i kommunale institusjoner
-Regnskapsregler og prinsipper
-Grunnleggende føringer og spesielle transaksjoner
-Årsavslutning og regnskapsrapportering med fokus på:
-Kommunelovens økonomibestemmelser
-Økonomiplan og årsbudsjett
-Regnskaps- og budsjettforskrifter
-Kommunale regnskapsstandarder
Statlig regnskapsføring og rapportering:
-Kort innføring i statlige institusjoner
-Hovedtrekkene i statens budsjett- og regnskapssystemer
-Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsføring
-Gjennomgang av Stortingets bevilgningsreglement og statens økonomireglement
-Gjennomgang av Stortingsmelding nr 3 og Stortingsproposisjon nr 1
-Økonomistyring og regnskapsføring på institusjonsnivå
-Kort om regnskapsorganisering i statsforvaltningen, konsernkontoordninger


Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis ved semesterstart
Tilbake