Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø350 Bedriftsøkonomisk analyse

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Bø100 Innføring i Bedriftsøkonomi, Bø200 Finansregnskap med analyse, Mk101 Innføring i matematikk og Mk231 Statistikk I

Emne / Fagmål:
Del I:
Gi innføring og grunnleggende forståelse av både kvalitative og kvantitative problemer innen foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger. Kurset skal gi en innføring i fagets grunnleggende forutsetninger og angi et korrekt fundament for metoder og vurderinger i faget.

Del II:
Gi grunnlag for å framskaffe og bruke interne styringsdata til å lede et foretak. Først gis en oversikt over og innsikt i ulike driftsregnskapsmodeller. Det er her viktig å drøfte ulike vurderingsproblemer i tilknytning til disse modellene. Det er også viktig å øve opp forståelse for sammenhengen mellom driftsregnskap og ulike budsjett og hvilke data fra driftsregnskapet som er relevante og irrelevante i ulike beslutningssituasjoner. Det legges videre vekt på å fremme en helhetsforståelse der økonomistyringen settes inn i en større sammenheng. Kurset skal være generelt og anvendelig for alle bransjer.
Først dekkes sikkerhetstilfellet med investeringsmetoder, økonomisk levetid, skatt og prisstigning. For fremmedkapital anvendes lærte investeringsmetoder for vurdering av effektiv rente (internrente) og nåverdi. Deretter behandles usikkerhet hvor man dekker porteføljeteori med overgang til den klassiske kapitalverdimodellen for risikojustert kapitalkostnad. For prosjekt beregnes nåverdi med basis i både totalkapitalmetoden og egenkapitalmetoden.

Emneliste:
Del I:
Emner som behandles:
-Forutsetninger og fundament innen investering og finansiering
-Korrekte verdivurderingsmetoder
-Kontantstrømmer med analyser og arbeidskapital
-Investeringsanalyser; nåverdi, internrente og annuitet (finansmatematikk)
-Økonomisk levetid og utskiftningsanalyser
-Skattens og inflasjonens innvirkning på kontantstrømmer og metoder
-Porteføljeteori
-Kapitalverdimodellen
-Kort innføring i finansieringskilder nasjonalt og internasjonalt

Del II:
Emner som behandles:
-Inntekts- og kostnadskontroll
-Modeller for driftsregnskapet og bruk av normal- og standardkost
-Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
-Beregning av relevante kostnader for riktig prissetting, produktvalg, kjøpe/produsere selv, aksept av tilleggsordre, nedleggelse mv.
-Aktivitetsbasert regnskap. Alternativ til tradisjonell kostnadsanalyse
-Budsjettering


Undervisningsform:
3 t forelesning per uke. Det kan bli gitt ut oppgavesett som må løses før eksamen kan avlegges.

Obligatoriske krav:
Oppgavesett der minst ett må være godkjent senest en uke før eksamensdato.

Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Hoff, Kjell Gunnar og Sigurd Køber: Driftsregnskapet
Tano   1997   ISBN
    Oppgis ved kursstart.
Tilbake