Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø450 Kandidatoppgave for Øk. adm. studenter

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester (4. semester i studiet).

Forkunnskaper:
Alle obligatoriske kurs fra 1. år i studiet må være bestått før sensur av oppgaven. Studentene må også være faglig ajour med obligatoriske kurs i 3. semester. Oppgave kan bare skrives av studenter som er tatt opp ved studiet.

Emne / Fagmål:
Formålet med kandidatoppgaven er først og fremst å gi trening i selvstendig prosjektorientert arbeid for de studentene som planlegger å fortsette med revisjon.

Kursstatus:
Det er valgfritt å skrive kandidatoppgave i øk.adm.studiet. Studenter som planlegger å fortsette sine studier i økonomisk-administrative fag (siviløkonomutdanning/andre påbyggingsstudier) anbefales ikke å skrive oppgave på dette trinnet. En kandidatoppgave vil da naturlig høre hjemme i påbyggingstrinnet. Studenter som skal ta påbygging i revisjon må skrive oppgave.

Emneliste:
Alle øk.adm.fag i studiet og en del av valgfagene kan være utgangspunkt for kandidatoppgaven. Aktuelle fagområder er:
-Driftsregnskap/økonomistyring
-Investering/finansiering
-Logistikk
-Markedsføring
-Organisasjon/administrasjon
-Regnskap
-Revisjon
-Samfunnsøkonomi
-Skatterett/rettslære.

Vi har begrenset veiledningskapasitet på enkelte fagområder og kan ikke garantere alle veiledning på primært ønsket område! Tema/disposisjon skal godkjennes av veileder før detaljarbeidet iverksettes.


Undervisningsform:
Det blir utpekt en faglig veileder for oppgaven. Inntil tre studenter kan slå seg sammen og samarbeide om en oppgave. For å få tildelt veileder må studentene melde seg opp til oppgaveskriving i høstsemesteret på lik linje med kursoppmeldingen til vårsemesteret. Studenter som ikke melder seg opp får ikke tildelt veileder. Ved fagpåmeldingen må studentene registrere hvilket fagområde de ønsker å skrive om.

Vurderingsform:
Sensur av kandidatoppgave.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Tilbake