Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø540 Videregående finansregnskap

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Det kreves bestått 2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
NB! Gir ikke studiepoeng i kombinasjon med Bø630.

I dette kurset legges det vekt på å forstå de økonomiske informasjonsproblemer som oppstår ved regnskapsrapportering av foretaksintegrasjon. Når et foretak erverver eierandeler, og dermed innflytelse i et annet foretak, oppstår det vi her kaller foretaksintegrasjon. Vurderingsreglene i regnskapsloven avhenger av graden av integrasjon. I kurset gjennomgås de ulike investeringstypene og regnskapsmetodene som loven skiller mellom. Kurset er obligatorisk på revisorstudiet og kan velges som valgfag på andre studieretninger.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
- Finansielle investeringer: transaksjonsbasert, verdibasert og forsiktighetsbasert resultatmåling.
- Investering i tilknyttet selskap og datterselskap: kostmetoden kontra egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet.
- Investering i datterselskap: konsernregnskapet:
- Konsernregnskapsbegrepet
- Oppkjøpsmetoden og merverdier i datterselskapet
- Minoritetsinteresser
- Skatt
- Interne transaksjoner mellom konsernselskapene
- Investering i felleskontrollert virksomhet: bruttometoden kontra egenkapitalmetoden
- Fusjon og fisjon

Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling
* Sættem, Oddbjørn: Oppgavesamling i videregående finansregnskap
Los Forlag, siste utgave     ISBN
    Alternativ
* Huneide, J-E. m.fl: Årsregnskapet i teori og praksis.
Gyldendal Akademisk     ISBN
    Alternativ, utvalgte kapitler
* Kinserdal, Arne: Finansregnskap med analyse: Del 2
Cappelen Akademiske forlag, siste utgave     ISBN
Tilbake