Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø630 Finansregnskap med årsoppgjør II

Omfang:
15 Studiepoeng

Tid:
Høst- og vårsemester

Forkunnskaper:
Bø310 Finansregnskap med årsoppgjør I.

Emne / Fagmål:
Gi studenten kjennskap til formelle prosedyrer og tidsfrister ved utarbeidelse av årsregnskapet for de forskjellige selskapstyper, og evt. krav til innsendelse til Regnskapsregisteret.

Emneliste:
-Behandle (vurdere, verdsette, klassifisere og presentere) alle typer regnskapsposter (inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og egenkapital). I dette inkluderes omarbeidelse av foreløpige regnskapsutkast og/eller foreta vurdering av flere alternative løsninger av et regnskapsproblem.
-Utrede og løse teoretiske problemstillinger innen regnskapsfaget.
-Presentere deler av eller hele årsregnskap og årsberetning (herunder inngår konsernregnskap og kontantstrøm).
-Anvende de rettslige regnskapsbegrepene grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, og være oppdatert med hensyn til endringer i disse begrepene.
-Beherske valgmuligheter for små foretak.


Undervisningsform:
3 t forelesning pr uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av en gruppeoppgave.

Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen i vårsemesteret teller 100 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Den norske Revisorforening, : Revisors håndbok
siste utgave     ISBN
    oppdateres årlig
* Huneide, Jens-Erik m. fl: Årsoppgjøret i teori og praksis
Gyldendal Akademisk Forlag, siste utgave     ISBN
    Oppdateres Årlig
Tilbake