Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In105 Menneske-maskin kommunikasjon

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi kunnskaper om menneske-maskin kommunikasjon og hvilke krav vi skal sette til brukergrensesnitt. Et viktig formål med kurset er å gjøre studentene bevisst i valg av løsninger for design.

Emneliste:
Begrepet ”god design” vil bli presentert og vi vil diskutere hvorfor enkelte produkter er lett å bruke mens andre er vanskelig tilgjengelige. Metoder og teknikker for oppbygging av brukergrensesnitt vil bli beskrevet, herunder kommandobaserte systemer, menyer, grafiske grensesnitt, desktop metafor, feilmeldingssystemer, hjelpefunksjoner. Prinsipper for ”brukervennlige” grensesnitt vil bli diskutert, med eksempler fra kommersielle dataprogrammer. Web design og brukergrensesnitt for eBusiness-systemer vil være en sentral del av kurset. Det vil bli gitt en rekke øvingsoppgaver, for eksempel: Vurdering av funksjonalitet (studentene kan selv velge anvendelsesområde), utvikling av statiske web-sider (HTML), brukergrensesnitt for et studentregister, dynamiske web sider (script, databasetilkopling) m.m..

Undervisningsform:
4 t forelesning per uke. Praktiske øvingsoppgaver.

Obligatoriske krav:
10 obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Norman, Donald A: The psychology of everyday things
Basic Books   1988   ISBN
* Shneiderman, Ben: Designing the user interface
Addison-Wesley, 3. ed.   1998   ISBN
Tilbake