Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In135 Datamodellering og databaser

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester i Molde og høstsemester i Kristiansund.

Forkunnskaper:
In150 Programmering

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi praktisk kunnskap i bruk av relasjonsdatabaser ved hjelp av SQL. Kurset skal videre gi innføring i modellering av informasjon ved bruk av ER-modellen og relasjonsmodellen og trening i å omforme en datamodell til en database.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
SQL/DDL: Hvordan etablere en database (data definition language)
SQL/DML: Hvordan manipulere data i en database (data manipulation language)
Analyse av informasjon og strukturering av data ved hjelp av modellering. ER-modellen, relasjonsmodellen og normalisering
Databaseintegritet (dataintegritet og referanseintegritet), datasikkerhet, transaksjonsbegrepet og flerbrukerproblematikk, optimalisering


Undervisningsform:
4 t forelesning og 2 t felles øving per uke.

Obligatoriske krav:
7 obligatoriske øvinger levert innen gitte frister. 6 må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Utdelt materiell.
* T. Connolly, C. Begg: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management
Addison-Wesley, 3. ed.   2002   ISBN
Tilbake