Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In140 Systemering

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
In135 Databaser og datamodellering.
In150 Programmering (Forutsatt).

Emne / Fagmål:
Kurset gir en solid innføring i begreper, problemstillinger, teori og arbeidsoppgaver som er sentrale ved analyse, design, utvikling og vedlikehold av informasjonsteknologi. Studentene skal kunne redegjøre for forskjellige faser, metodeområder og verktøy i systemeringen. Kurset skal gi trening i praktisk arbeid med verktøy og metoder.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Faser i systemarbeidet, systemutviklingsmodeller
-Analyse og spesifikasjon av brukerkrav
-Design og implementasjon
-Test og verifikasjon
-CASE (Computer-aided software Engineering)
-Vedlikehold av programsystemer


Undervisningsform:
4 t forelesning per uke. Veiledning av prosjektoppgave.

Obligatoriske krav:
Gjennomføring av prosjekt i form av delprosjekt levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen (70%) og muntlige fremstillinger av prosjektarbeid (30%).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Sommerville, Ian: Software Engineering
Pearson Education, 6. ed.   2001   ISBN
Tilbake