Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In270 Datakommunikasjon

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Formålet med kurset er å gi introduksjon til datakommunikasjon og datanett.

Emneliste:
Kurset vil først ta for seg generelle prinsipper og standarder for datakommunikasjon, samt beskrive forskjellige typer av overføringsmedia.
Modemoverføring i det vanlige linjesvitsjede telenettet vil bli belyst. Det nye offentlige telenettet ISDN (Integrated Services Digital Networks) vil bli gjennomgått. Hoveddelen av kurset vil dreie seg om pakkesvitsjede datanett, offentlige nett og private nett, med ISO-OSI modellen og TCP/IP (internett) som sentrale referansemodeller.


Undervisningsform:
4 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
Slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Halsall, Fred: Data Communications, Computer Networks and Open Systems
Addison - Wesley, 4. ed.   1995   ISBN
Tilbake