Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In380 Robuste og sikre system

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
In240 Operativsystemer og In270 Datakommunikasjon er en fordel.

Emne / Fagmål:
Emnet gir innføring i oppbygning og anvendelse av robuste og sikre nettsystemer.

Emneliste:
Emnet er delt inn i de tre hovedmoduler: tilgjengelighet, konfidensialitet (hemmelighold) og integritet (informasjonssikkerhet). Modulen om tilgjengelighet omhandler metoder for å beregne ulike mål på tilgjengelighet, prinsipper for design for tilgjengelighet og prinsipper for dynamisk kontroll og styring av nettverk. Konfidensialitetsmodulen omhandler teknikker og systemer som ivaretar behovet for hemmelighold av informasjon for personer, bedrifter og organisasjoner. I modulen inngår en oversikt over PKI (Public Key Infrastructure), elementene i denne og anvendelsesområder av PKI for meldingssikkerhet (S/MIME) og sikring av tillit til identiteten til kommunikasjonspartnere (autentisering). I modulen om integritet inngår en innføring i oppsett av kontrakter (Service Level Agreements, SLAs), metoder for å kartlegge sårbarheten til systemer ved gjennomføring av pålitelighets- og risikoanalyser, og sikring av informasjon ved filtreringsmekanismer (brannmurer).

Undervisningsform:
4 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
Alle øvingene (25 %), 2 t skriftlig deleksamen (25 %) og 2 t skriftlig slutteksamen (50 %).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling.
Tilbake