Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In500 Hovedoppgave

Omfang:
30 Studiepoeng

Tid:
Høst- og vårsemester

Forkunnskaper:
Bestått alle obligatoriske fag for den aktuelle spesialiseringsretningen i informatikkstudiet (Forutsatt).

Emne / Fagmål:
Gi studentene erfaring med et større selvstendig arbeid, og muligheter for fordypning i et emne.

Emneliste:
Hovedoppgaven er den store avsluttende oppgaven i studiet. Den vil vanligvis bestå av en teoretisk del og en praktisk del. I den teoretiske delen skal studentene gjennomføre litteraturstudier, gi en analyse av de problemer de skal løse, gi en oversikt over de metoder og teknikker som er brukt i den praktiske delen, m.m. I den praktiske delen skal studentene vanligvis utvikle et programsystem. Studentene kan selv foreslå oppgaver. I så fall skal oppgavene godkjennes av instituttet. Oppgavene vil vanligvis bli løst av grupper på 2 til 3 studenter. Resultatet skal foreligge som en rapport. I tillegg vil studentene bli bedt om å gi en muntlig presentasjon av rapporten, i form av et foredrag. Karakteren vil i hovedsak bli gitt ut fra den skriftlige rapporten, men den muntlige framstillingen vil også telle med under sensureringen.

Undervisningsform:
Individuell veiledning.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske rapporter levert innen gitte frister. Sluttrapport som skal innleveres innen 1. juni. Muntlig foredrag.

Vurderingsform:
Skriftlig rapport.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Tilbake