Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In625 Mikroprosessorteknikk

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Uregelmessig (gis evt. i vårsemesteret)

Forkunnskaper:
Bør ha In230 Datamaskinarkitektur.

Emne / Fagmål:
Kurset er generelt lagt opp for å gi studentene en innføring i bruken av programmerbar elektronikk i styringssystemer.

Emneliste:
Kurset er bygget opp omkring en prosjektoppgave der studentene gruppevis skal utvikle et produkt fra idé til ferdig (fungerende) prototype. Studentene vil i dette arbeidet bli fortrolig med bruk av CAD-system for utlegg av kretskort, etsing av kretskort samt lodding av komponenter. De vil videre lære seg programmering av mikrokontroller samt bruk av utviklingsanlegg for uttesting og bruk av den endelige prototypen av mikrokontroller.

Undervisningsform:
Ledet selvstudium.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk rapport med muntlig fremlegg innen gitt frist.

Vurderingsform:
Skriftlig rapport (50 %) og muntlig eksamen (50 %).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Tilbake