Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In750 IT strategi – IT ledelse

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Tilsvarende opptak på mastergradsstudiet.

Emne / Fagmål:
Emnet skal gi det teoretiske og praktiske grunnlaget for ledelse, organisering og utarbeidelse av virksomheters IT-strategier, deriblant oppbygging av en informasjonsarkitektur

Emneliste:
Emnet viser hvordan IT kan utnyttes som et strategisk virkemiddel, både med hensyn på å påvirke forretningsideer og til å gjennomføre disse. Modeller for utarbeidelse av en IT-strategiplan, fra overordnede mål til praktisk implementering, diskuteres. Det vises hvordan en kan bygge opp en robust IT-infrastruktur, og over denne en informasjonsarkitektur for bedriften. I emnet gis en inngående beskrivelse av oppgavene til en IT-leder, det som amerikanerne kaller CIO – Chief Information Officer – i en bedrift. Ulike typer IT teknologier med vekt på distribuerte systemer og nettverk presenteres, alt med fokus å hvordan en kan utnytte teknologien for å oppnå strategiske fordeler. Det gis en rekke eksempler, fra nasjonal og internasjonal industri.

Undervisningsform:
4 t forelesning per uke. Praktiske øvingsoppgaver.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
6 timers skriftlig eksamen

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* McNurin, B.M., Sprague, R.H.: Information Systems Mangement in Practice
Prentice Hall, 5. ed.     ISBN
Tilbake